ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: (+856 21) 720163, Email: department410@gmail.com